جبر و اختیار

کی رهی از ننگ جبر و طمطراق اختیار؟

از على بن محمّد؛به تمام افرادى كه پيرو هدايتند! نامۀ شما بدستم رسيد و از نوشته‌هاتان دريافتم كه در عقيدۀ خود دچار اختلاف گشته و برخى از شما قائل به جبر؛و جمعى معتقد به تفويض گشته‌اند،و به جدائى و كينه‌ورزى و دشمنى ميانتان پى بردم…